AVITO Brandbeveiliging


Avito Brandbeveiliging
Oudendijk 95
3319 AE Dordrecht
T: 078 6160329
E: info@avitobrandbeveiliging.nl

 Voorwaarde

 

 

Doelomschrijving: in- en export, groothandel in goederen op het gebied van brandbestrijding, hulpverlening en veiligheid

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Dordrecht dossiernummer 24418753

 

ALGEMEEN

 

1.        Al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan worden uitsluitend beheerst door de onderhavige voorwaarden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met ons overeengekomen te worden.

2.        Onder “de wederpartij” wordt in deze voorwaarden verstaan: iedere (rechts)persoon, die met onze onderneming een overeenkomst heeft afgesloten, respectievelijk wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.

3.        De door de wederpartij gehanteerde eigen voorwaarden blijven onverlet voorzover niet in strijd met de onderhavige voorwaarden. In dat geval zullen onze voorwaarden te allen tijde voorrang hebben, zelfs indien anderszins voorrang bedongen is.

4.        Wanneer enige bepaling uit deze voorwaarden nietig is of wordt vernietigd, blijven de overige bepalingen onverminderd van kracht.

De nietige of vernietigde bepaling wordt in zulk geval vervangen door een geldige bepaling, die zoveel mogelijk beantwoordt aan de strekking van de niet-geldige.

 

AANBIEDINGEN

 

1.        Alle door ons gedane aanbiedingen, in welke vorm dan ook, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

2.        Eventuele begrotingen, plannen of andere bescheiden welke een aanbieding vergezellen, blijven te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek franco aan ons worden teruggezonden.

Zij mogen zonder onze toestemming niet vermenigvuldigd worden, noch aan derden ter inzage gegeven worden.

3.        Toezending van aanbiedingen en/of (andere) documentatie verplicht ons niet tot acceptatie van een order. Niet-acceptatie wordt door ons zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen 14 dagen aan de wederpartij ter kennis gebracht.

4.        Wij behouden ons het recht voor om bestellingen/orders zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren of vooruitbetaling te verlangen.

 

MONSTERS, MODELLEN EN VOORBEELDEN

 

Indien door ons een model, monster of voorbeeld is getoond of verstrekt, wordt dit vermoed slechts te zijn getoond of verstrekt bij wijze van aanduiding. De hoedanigheden van te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken, tenzij uitdrukkelijk is vermeld dat dienovereenkomstig zal worden geleverd.

 

OVEREENKOMST

 

1.        Behoudens het hierna gestelde komt een overeenkomst met ons eerst dan tot stand  nadat wij een opdracht schriftelijk hebben aanvaard, respectievelijk hebben bevestigd, waarbij de datum van de bevestiging bepalend is. De Opdrachtbevestiging wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, tenzij de wederpartij daartegen onmiddellijk schriftelijk geprotesteerd heeft.

2.        Wanner wij tevoren aan de wederpartij een aanbieding hebben gedaan, komt de overeenkomst tot stand op het moment van ontvangst van de opdracht van de wederpartij.

3.        Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen binden ons slechts indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd.

4.        Voor transacties waardoor naar aard en omvang geen offerte of opdrachtbevestiging wordt verzonden, wordt de factuur geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven, behoudens reclame binnen 3 werkdagen na factuurdatum.

5.        Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij – uitsluitend te onzer beoordeling – voldoende kredietwaardig schijnt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.

 

6.        Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij zekerheid te eisen dat zowel aan betaling -, als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.

7.        Wij zijn bevoegd om indien wij dit noodzakelijk dan wel wenselijk achten voor een juiste uitvoering van de ons verstrekte opdracht en na overleg met de wederpartij, bij de uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de wederpartij zullen worden doorberekend.

8.        Indien in Nederland te leveren zaken buiten Nederland moeten worden gebruikt, zijn wij er niet verantwoordelijk voor dat deze zaken voldoen aan de technische eisen, normen en/of voorschriften die worden gesteld door wetten of bepalingen van het land waar het gebruik zal plaatshebben.

Dit geldt niet, indien bij het sluiten van de overeenkomst van het gebruik in het buitenland melding is gemaakt, onder overlegging van alle benodigde gegevens en specificaties.

9.        Alle technische eisen die door de wederpartij aan te leveren zaken worden gesteld en welke afwijken van de normaal geldende eisen, dienen bij het sluiten van de koopovereenkomst door de wederpartij nadrukkelijk te worden gemeld.

10.     De wederpartij is gehouden ons tijdig alle informatie en bescheiden te verschaffen welke nodig zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst.

 

 

 

 

 

 

PRIJZEN

 

1.        Tenzij anders vermeld zijn onze prijzen:

-gebaseerd op levering af ons bedrijf, magazijn of andere opslagplaats,

-exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten,

-exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering,

-in Euro; eventuele koerswijzigingen worden doorberekend.

2.        Ingeval van verhoging van een of meer der kostprijsfactoren zijn wij gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen; een en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.

 

ANNULERING

 

Indien de wederpartij nadat een overeenkomst tot stand is gekomen, deze wenst te annuleren, kan 10% van de orderprijs (inclusief B.T.W.) als annuleringskosten in rekening worden gebracht, onverminderd ons recht op volledige schadevergoeding, inclusief gederfde winst.

 

LEVERING

 

1.        Vanaf het moment van sluiting van de koopovereenkomst is het gekochte voor risico van de wederpartij. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering aan huis of bedrijf van de wederpartij.

Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door ons met de wederpartij is overeengekomen en op de factuur of anderszins wordt aangegeven.

2.        Als tijdstip van levering geldt het moment waarop het gekochte ter transportering gereed staat.

3.        De wederpartij is verplicht het geleverde en de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling onzerzijds dat de zaken tot haar beschikking staan.

4.        Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig zijn, dient de wederpartij op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebreke waarvan zij geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.

5.        Wij zijn gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren.

6.        Opgaven van de levertijd geschiedt altijd bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De leveringstermijn vangt aan zodra alle noodzakelijke, door of namens de wederpartij vooraf te verstrekken informatie in ons bezit is.

7.        Wanneer de zaken na het verstrijken van de levertijd door de wederpartij niet zijn afgenomen, staan zij tot haar beschikking opgeslagen, voor haar rekening en risico. Bovendien zijn wij gerechtigd tot verkoop van de zaken, nadat wij de wederpartij per aangetekende brief of deurwaardersexploit tot afname en betaling binnen 48 uur hebben gesommeerd, zulks op kosten en voor rekening van de wederpartij en zonder aansprakelijk te zijn voor enige daaruit voortkomende schade van de wederpartij.

 

TRANSPORT/RISICO

 

1.        Indien de wederpartij ons geen nadere aanwijzing heeft verstrekt, wordt de wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke, door ons als goed huisvader/koopman bepaald.

Tenzij anders overeengekomen, neemt de wederpartij alle risico in deze op zich, inclusief schuld/nalatigheid van de vervoerder.

2.        Eventuele specifieke wensen van de wederpartij inzake het transport/de verzending, worden slechts uitgevoerd indien de wederpartij verklaart heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

3.        Indien en voor zover wij zelf als expediteur optreden, wordt deze dienstverlening uitgevoerd onder toepasselijkheid van de laatste versie van de ICC Incoterms, uitgegeven door de Internationale Kamer van Koophandel te ’s-Gravenhage, en de Nederlandse Expeditievoorwaarden (Algemeen Voorwaarden van de FENEX), zoals laatstelijk gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbanken te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam, zulks voor zover daarvan bij onze voorwaarden niet is afgeweken.

4.        Wij zijn gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen, welke op de factuur wordt vermeld.

Wanneer wij een dergelijke vergoeding in rekening brengen, zal deze verrekend worden na retourzending in onbeschadigde staat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONDERHOUD

 

1.        De wederpartij kan met ons op nader te stellen condities het uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden overeenkomen.

2.        Overeenkomsten tot het verrichten van periodiek onderhoud gelden steeds voor een periode van 12 maanden, met stilzwijgende verlenging van jaar tot jaar.

Opzegging kan uitsluitend per aangetekend schrijven plaatshebben en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 (drie) maanden.

3.        Onderhoud wordt verricht tijdens de bij ons geldende werkuren op maandag t/m vrijdag, met uitzondering van algemene erkende feestdagen.

 

4.        Indien met onderhoudswerk een begin is gemaakt tijdens de hierboven bedoelde werkuren en ons onderhoudspersoneel het nodig acht dat de werkzaamheden buiten deze uren worden voortgezet, zullen hiervoor aan de wederpartij de geldende tarieven in rekening worden gebracht.

5.        Wij behouden ons het recht voor om onderhoudswerkzaamheden op te schorten, voor de tijd dat zich op de plaats waar het onderhoud moet worden verricht, omstandigheden voordoen die, naar ons oordeel, risico’s voor de veiligheid of gezondheid van onze medewerkers met zich meebrengen.

6.        Vervanging van onderdelen geschiedt indien dit naar ons oordeel noodzakelijk is om storingen te herstellen of te voorkomen. De daarmee verbandhoudende kosten, inclusief kosten van vervangend materiaal, komen voor rekening van de wederpartij.

7.        In de onderhoudsprijs is nimmer inbegrepen:

-          het vervangen van verbruiksartikelen;

-          de uitvoering de modificaties aan apparatuur;

-          de verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan.

8.        Voor zover niet in de onderhoudsovereenkomst nader werd vastgelegd, geldt ons gebruikelijke basisonderhouds-/servicetarief.

 

OVERMACHT

 

1.        Onder “overmacht” wordt ten deze verstaan:

Elke van de wil van partijen onafhankelijke, c.q. onvoorziene omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de andere partij niet meer kan worden verlangd.

2.        Indien naar ons oordeel de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, hebben wij het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.

3.        Is naar ons oordeel de overmachtsituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

4.        Wij zijn gerechtigd betaling te vorderen van de presentaties, die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, vóórdat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken.

5.        De partij die meent in overmacht te (zullen komen) verkeren, dient de andere partij daarvan onmiddellijk in kennis te stellen.

 

INTELLECTUELE EIGENDOM

 

1.        Indien op zaken als modellen, tekeningen en dergelijke, welke bij de voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst door of namens ons zijn vervaardigd, intellectuele eigendomsrechten krachtens de Wet rusten, komen deze rechten ons onverminderd toe.

2.        De wederpartij garandeert ons te allen tijde dat het gebruik van door haar verstrekte gegevens of anderszins, ons niet in strijd zal brengen met wettelijke voorschriften of beschermde rechten van derden.

Verder vrijwaart zij ons volledig voor alle directe en indirecte gevolgen van aanspraken welke derden jegens ons geldend zouden maken uit hoofde van schending van deze garantie.

 

AANSPRAKELIJKHEID

 

1.        Wij sluiten iedere aansprakelijkheid uit voor zover die niet in de Wet geregeld is. In ieder geval zijn wij noch jegens de wederpartij, noch jegens derden aansprakelijk voor schade als gevolg van onrechtmatige handelingen onzerzijds, behoudens ingeval van onze grove nalatigheid.

2.        Onze aansprakelijkheid zal het totale bedrag van de betreffende order nooit te boven gaan, noch de eventueel door onze verzekeraar gedane uitkering.

3.        Behoudens de algemeen geldende rechtsregels van openbare orde en goede trouw, zijn wij niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, aan roerende of onroerende zaken, dan wel aan personen, zowel bij de wederpartij als bij derden.

4.        In ieder geval zijn wij niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het (onjuiste) gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.

5.        Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde zaken door of namens de wederpartij, zijn wij gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de wederpartij en/of derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade os ontstaan ten gevolge van samenstelling en/of fabrikagefouten, dan wel door enigerlei andere oorzaak.

6.        Bij de uitvoering van schoonmaak- of ontsmettingswerkzaamheden of toepassing van daartoe benodigde middelen, dragen wij geen enkele aansprakelijkheid inzake de Wet Milieubeheer, ontsmettingen, ziekte-insleep of enige directe of indirecte schade in dat verband.

7.        Aanspraak op schade vergoeding voor schade veroorzaakt door het afpersen van slangen, drukleidingen en andere toepassingen is niet mogelijk, alle hieruit voortvloeiende schade, nevenschade of schade aan derde is voor kosten van opdrachtgever.

 

 

 

 

RECLAMES

 

1.        Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 14 dagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

2.        Reclames over facturen dienen eveneens binnen 14 dagen na factuurdatum schriftelijk te worden ingediend.

 

 

3.        Na het verstrijken van deze termijnen wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

4.        Indien de door ons geleverde zaken op enige wijze worden behandeld, dan wel aard en/of samenstelling ervan wordt gewijzigd, geheel of gedeeltelijk worden beschadigd, worden (her)verpakt, of niet worden opgeslagen, vervoerd of bewaard overeenkomstig wettelijke voorschriften of algemeen geldende gebruiken/normen, of indien het geleverde aan een derde werd doorverkocht, vervalt ieder recht tot reclame.

5.        Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

6.        Slecht indien en voor zover de reclame gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld.

7.        Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.

 

GARANTIE

 

1.        Met inachtneming van de hierna gestelde beperkingen, verlenen wij gedurende een nader overeen te komen periode garantie op de door ons geleverde producten. Deze garantie beperkt zich tot zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus geen storingen die hun oorzaak hebben in aan enige vorm van slijtage of verbruik onderhevige onderdelen van het geleverde.

2.        Op van derden betrokken zaken wordt door ons niet langer garantie verleend, dan deze derdeleverancier aan ons verleent.

3.        De garantie vervalt, indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden, op ondeskundige wijze gebruik gemaakt wordt van het geleverde.

4.        De garantie vervalt eveneens, indien door de wederpartij en/of door haar ingeschakelde derden, werkzaamheden of wijzigingen aan het geleverde worden uitgevoerd.

5.        Vervangen wij ter voldoening aan onze garantieverplichting onderdelen, dan worden de vervangen onderdelen ons eigendom.

6.        Voldoet de wederpartij niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de tussen partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting, dan zijn wij niet gehouden tot garantieverlening, zolang die situatie voortduurt.

 

GEHEIMHOUDING

 

Wij verbinden ons alle door de wederpartij ter beschikking gestelde informatie, zonder haar toestemming niet anders te zullen gebruiken dan tot het doel waarvoor het verkregen werd en geheim te houden tegenover ieder die niet bij het uitvoeren van de opdracht betrokken is.

 

AFWIJKINGEN EN TOLERANTIES

 

1.        Wij zijn bevoegd om in afwijking van de overeenkomst zaken te leveren welke in geringe mate afwijkend qua model, uitvoering, kleur, samenstelling, verpakking of bijbehorende documentatie en aldus een verbetering betekenen, dan wel indien zulks noodzakelijk is om te voldoen aan wettelijke voorschriften dienaangaande.

2.        Wanneer productietechnische oorzaken tot grotere afwijkingen zullen leiden, wordt de wederpartij daarvan tijdig in kennis gesteld.

3.        De wederpartij aanvaardt alle geringe en/of gebruikelijke afwijkingen van kleur, ontwerp en uitvoering van de geleverde zaken en/of diensten, zodat deze nimmer aanleiding kunnen zijn tot enige reclame. Verkleuring van materialen welke volgens handelsgebruik algemeen wordt toegelaten, geeft nimmer recht op vervanging van en/of schadevergoeding.

Bij de beoordeling van eventuele afwijkingen worden deze gerelateerd aan het gemiddelde exemplaar van de betreffende levering, derhalve niet aan enkele exemplaren.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EIGENDOMSVOORBEHOUD

 

1.        Geleverde zaken blijven ons eigendom, tot het moment waarop al onze krachtens vereenkomst verrichte leveranties en werkzaamheden of nog te verrichten leveranties en werkzaamheden, met inbegrip van rente en kosten door de wederpartij zijn betaald. Ingeval van surséance van betaling, faillissement, opschorting van betaling, liquidatie van de wederpartij, of overlijden wanneer de wederpartij een

natuurlijk persoon is, zijn wij gerechtigd de order zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren en het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te vorderen.

Annulering en terugname laten ons recht op vergoeding voor verlies of schade onverlet.

In deze gevallen zal elke vordering van ons de wederpartij direct en volledig opeisbaar zijn.

2.        De wederpartij is verplicht alle onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken met de nodige zorgvuldigheid en herkenbaar als ons eigendom te bewaren en te verzekeren tegen alle gangbare risico’s.

 

 

3.        Wij zijn te allen tijde gerechtigd om de geleverde zaken op basis van deze voorwaarden bij de wederpartij of diens houders weg te (doen) halen, indien de wederpartij haar verplichtingen niet nakomt. De wederpartij dient hiertoe op eerste verzoek alle noodzakelijke medewerking te verlenen, op straffe van een boete van € 1500,00 per dag dat zij hiermee in gebreke is/blijft.

4.        De zaken kunnen door de wederpartij in het kader van haar normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt, doch mogen niet in onderpand worden gegeven en evenmin strekken tot zekerheid voor een vordering van een derde.

Ingeval van doorverkoop door de wederpartij van niet geheel betaalde zaken, draagt de wederpartij reeds nu voor alsdan de uit deze doorverkoop ontstane vorderingen op haar koper aan ons over, welke overdracht als (gedeeltelijke) betaling wordt aangemerkt, indien en voor zover betaling door de tweede koper aan ons plaatsvindt. De wederpartij is gehouden om ons de betreffende gegevens en bescheiden op eerste verlangen te verstrekken, opdat wij het verschuldigde rechtstreeks bij de tweede koper kunnen invorderen.

Bij doorverkoop is de wederpartij gehouden een zelfde eigendomsvoorbehoud te maken als in dit hoofdstuk vermeld.

5.        Tot zekerheid voor correcte betaling van al onze vorderingen, uit welken hoofde dan ook, verkrijgen wij bovendien – door het ontstaan van de vordering – bezitloos pandrecht op al die zaken waarin de door ons geleverde zaken zijn verwerkt, dan wel waarvan zij deel uitmaken.

De door wederpartij getekende opdracht en de daarop volgende schriftelijke acceptatie onzerzijds gelden als onderhandse akte als bedoeld in de Wet.

 

KORTINGEN

 

Kortingen, van welke aard ook, worden door ons slechts verleend onder de voorwaarde van stipte betaling van onze nota’s.

Blijft tijdige betaling uit, dan vervallen derhalve alle (eventueel) verleende kortingen en wordt de wederpartij aan ons de bruto prijzen verschuldigd.

 

BETALING

 

1.        Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling contant zonder korting of verrekening te geschieden, of door storting of overmaking op een door ons aangewezen bank- of girorekening binnen 14 dagen na factuurdatum.

De op onze bank-/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

       1A. Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling steeds zonder korting vóór de 1e van de maand plaats te vinden op een door ons aangewezen bank- of girorekening. Daartoe wordt van de wederpartij de afgifte van een incassomachtiging verlangd. De op onze bank-/giroafschriften aangegeven valutadag is bepalend  en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.

2.        Alle door de wederpartij verrichte betalingen strekken primair tot voldoening van eventuele rente en door ons gemaakte invorderingskosten en vervolgens ter voldoening van de oudste openstaande facturen.

3.        Wanneer de wederpartij ten behoeve van de betaling van onze facturen een incassomachtiging heeft afgegeven en een geïncasseerd bedrag wordt gestorneerd, is de wederpartij gehouden het betrokken factuurbedrag terstond op andere wijze aan ons te voldoen.

 

 

4.        Ingeval de wederpartij:

a.        in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient. Dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van haar eigendommen wordt gelegd,

b.        komt te overlijden, onder curatele wordt gesteld of wordt ontbonden,

c.        enige uit kracht der Wet of van deze condities op haar rustende verplichting niet nakomt,

d.        nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen,

e.        overgaat tot staking of overdracht van haar bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van haar bedrijf in een op te richten of reeds bestaande vennootschap, dan wel overgaat tot wijziging in de doelstelling van haar bedrijf,

hebben wij door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, dan wel enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op vergoeding van kosten, schaden en interesten.

 

 

 

 

 

 

 

RENTE EN KOSTEN

 

1.        Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaatsgevonden, is de wederpartij van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum een rente van 1% per (gedeelte van een) maand verschuldigd over het nog openstaande bedrag.

2.        Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de wederpartij.

De gerechtelijke kosten omvatten mede alle feitelijke kosten van rechts- en procesbijstand tijdens een gerechtelijke procedure gemaakt, welke het liquidatietarief te boven gaan.

De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het met inbegrip van voornoemde rente door de wederpartij verschuldigde bedrag.

 

 

TOEPASSELIJK RECHT

 

Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend  Nederlands recht van toepassing.

 

GESCHILLEN

 

Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door één partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiend uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslecht door de bevoegde burgerlijke rechter binnen wiens ambtsgebied onze woonplaats is gelegen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin behouden wij ons het recht voor de zaak voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

 

 

 

 

 

AVITO Brandbeveiliging

Oudendijk 95

3319  AE  DORDRECHT

Tel: 078-6160329

www.avitobrandbeveiliging.nl